Show Rugs Per Page 36 - 72
IMG 1401
IMG 1446
IMG 1456
IMG 1447
IMG 1455
IMG 1432
IMG 1402
IMG 1448
IMG 1459
IMG 1460
IMG 1406
IMG 1404
IMG 1403
IMG 1434
IMG 1449
IMG 1433
IMG 1405
Afghan Kundoz Rug AKU014CHE 145x104 Handknotted 5mm
Afghan Kundoz Rug AKU014CHE 151x101 handknotted 5mm
100% Wool Rust Afghan Kundoz Rug AKU014FIN 1.36 x 1.01 Handknotted in Afghanistan with a 8mm pile
IMG 1436
IMG 1412
IMG 1463
100% Wool Red Afghan Kundoz Rug AKU018000 197 x 128 Handknotted in Afghanistan with a 8mm pile
IMG 0586
AKU018000 197x127a
IMG 1413
IMG 1414
IMG 1435
IMG 1451
IMG 1465
IMG 1415
IMG 1466
IMG 1416
AKU020FIN 236x159a
IMG 1440
Haven't registered yet? Register here