Show Rugs Per Page 36 - 72
AKA019CHE 211x156a
AKA019F44 197x150a
AKA019F44 202x148a
100% Wool Red Afghan Kaynak Rug AKA019F52 196x152 Handknotted in Afghanistan with a 5mm pile
AKA019F52 197x149a
AKA019F52 200x142
AKA019F52 202x148a
Afghan Kaynak Rug AKA019F52 215x149
100% Wool Red Afghan Kaynak Rug AKA020F52 2.06 x 1.40 Handknotted in Afghanistan with a 5mm pile
AKA020F52 216x150
AKA021000 231x173a
AKA021000 267x176a
AKA021CHE 229x172a
AKA021CHE 233x175a
AKA021CHE 234x173a
AKA021CHE 244x167a2
AKA021F46 235x173c
Afghan Kaynak Rug AKA021F52 255x170
AKA022CHE 268x193a
AKA022CHE 269x181a
AKA022CHE 271x187a
AKA022CHE 280x181a2
AKA022CHE 281x182a
AKA022F46 290x183a
AKA022F52 249x185b
100% Wool Red Afghan Kaynak Rug AKA022F52 253x189 Handknotted in Afghanistan with a 5mm pile
AKA022F52 279x182a
AKA023CHE 269x190a
AKA023CHE 284x199a
AKA023CHE 291x200a
Afghan Kaynak Rug AKA023CHE 294x181
AKA023CHE 296x198a
AKA023CHE 298x203a
AKA023CHE 301x202a
100% Wool Blue Afghan Kaynak Rug AKA024F46 293x213 Handknotted in Afghanistan with a 5mm pile
100% Wool Red Afghan Kaynak Rug AKA024F52 305x214 Handknotted in Afghanistan with a 5mm pile
Haven't registered yet? Register here